Citat-mobil

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

E-postadress

MiLprogrammet för erfarna chefer

Ledarskapsprogram med ledarskapsutveckling för erfarna chefer

Att vara chef

Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för olika perspektiv och samtidigt hålla en tydlig riktning. För att utveckla en strategisk helhetsbild behöver du se hur alla bitarna hänger ihop, utan att du för den skull tappar kontakten med det operativa arbetet. Du ska både skapa möjligheter och sätta gränser – allt på en och samma gång. Genom att ta dig egen tid för utveckling så ökar du dina förutsättningar att både orka och lyckas med detta konststycke. Du fyller på med ny energi och kunskap samt träffar nya människor som ger dig nya perspektiv.

Ledarskapsutveckling med helhetsperspektiv

MiLprogrammet för erfarna chefer vänder sig till dig som söker inspiration och verktyg för att utveckla den verksamhet du är ansvarig för. Det ger dig också en möjlighet att stanna upp och reflektera över var du finns i livet och vart du är på väg som individ. Här får du möjlighet att utveckla ett nätverk av kollegor från andra organisationer och på så sätt få inblick i hur andra chefer tänker och hanterar sina utmaningar. Programmet kommer också att öka din förmåga att utveckla din ledningsgrupp, driva förändringsprocesser, arbeta med strategi- och affärsutveckling samt skapa synergier mellan olika delar av din verksamhet.

Ledarskapsprogram för erfarna chefer

MiLprogrammet för erfarna chefer vänder sig till dig som är chef på ledningsgruppsnivå, driver frågor av strategisk karaktär och leder förändringsprocesser. Du har troligen en roll som affärsområdeschef, divisionschef, verksamhetschef, VD, chef i stabsfunktion eller motsvarande. Du har 5-15 år i ledande befattningar och höga krav på att den tid som investeras i ett ledarskapsprogram ska ge resultat i form av ökad självinsikt, breddat omvärldsperspektiv, effekter i din verksamhet och ett nytt nätverk. Du vill bli inspirerad i ditt ledarskap och få nya modeller och verktyg för att utveckla din organisation samt människors engagemang, kompetens och aktörskap.

Vad ger MiLprogrammet för erfarna chefer?

Du fördjupar din självinsikt

 • Ökad insikt om dina drivkrafter, värderingar, styrkor och svagheter.
 • Tid för reflektion och feedback kring dina egna mönster och beslutspreferenser.
 • Ökad tillit och förmåga att delegera samt att leda i osäkerhet.
 • Ökad tydlighet och genomslagskraft i ditt ledarskap.
 • Förmåga att ta tillvara din energi och dina resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Du utvecklar ditt strategiska ledarskap kopplat till verksamhetsutveckling

 • Modeller och verktyg för strategiarbete och verksamhetsutveckling.
 • Ökad förmåga att driva igenom en strategi och förändringar.
 • Förmåga att agera strategiskt och utveckla en lärande organisation.
 • Tid för arbete, reflektion och feedback kring dina egna strategiska utmaningar.

Du utvecklar din förmåga att kommunicera och leda i förändring

 • Träning, teori och verktyg för att coacha, lyssna och kommunicera.
 • Kompetens att driva förändring, hantera motstånd och lösa konflikter.
 • Kommunikationsträning – att ”ta scenen” och förmedla budskap.
 • Förmåga att utveckla väl fungerande ledningsgrupper och hantera grupprocesser.
 • Förmåga att skapa och leda möten som ger bättre resultat.

Nya perspektiv, ny kunskap och tid för reflektion

 • Utveckling av din förmåga att se nya perspektiv och tendenser i omvärlden.
 • Inblick i andra företag och organisationer samt ökad kulturförståelse.
 • Stärkt aktörskap – du får mer att hända i ditt företag.
 • Ny energi, kunskap och tid för reflektion tillsammans med andra chefer

 

Ett ledarskapsprogram som gör skillnad för dig och din verksamhet

Ledarutveckling baserad på din verklighet

MiLprogrammet för erfarna chefer utgår från din ledarsituation. Det är din verklighet och dina ledarutmaningar som är navet i programmet och till detta kopplas aktuella teorier och verktyg. Programmet består också av en rad olika kreativa och effektiva utvecklingsformer, t.ex. teamövningar och organisationsövningar. Allt för att säkra verklig och påtaglig skillnad för dig och din verksamhet.

Internat och individuell coachning i lärgrupp

Programmet omfattar sex internat under ett år. Under programmets gång arbetar du också i en mindre lärgrupp med dina egna personliga och strategiska ledarutmaningar. En MiLhandledare och de andra deltagarna ger dig stöd och utmaning för att utveckla dig och din verksamhet. Samtidigt får du en nära inblick i andra organisationer. Lärgruppen förenar det bästa av individuell coachning med en grupps möjligheter till feedback och erfarenhetsutbyte.

Värdefullt och långsiktigt nätverk av chefer

Du får tillgång till ett nätverk av chefer från olika delar av näringslivet samt till MiL Institutes nätverk av coacher och experter. Vi strävar efter en  mix av verksamheter i programmet med deltagare från både privata, offentliga och ideella organisationer. Det är en sammansättning som på många sätt kommer att bredda dina perspektiv, berika dina lärdomar om både ditt eget ledarskap och om samhället i stort.

ARL – Action Reflection Learning®

Syftet med programmet är att du som deltagare ska kunna omsätta ditt lärande konkret i din ledarroll. Detta sker genom träning utifrån teorier, modeller, verktyg och erfarenhetsutbyte enligt MiL Institutes lärfilosofi ARL – Action Reflection Learning®.

Action

Att ta initiativ, experimentera, utmana sina gränser samt pröva nya strategier och förhållningssätt.

Reflection

Att stanna upp och reflektera, byta perspektiv samt genom kritiskt tänkande och observationer utmana sina etablerade handlings- och tankemönster.

Learning

Att bli medveten och sätta ord på sin kunskap och erfarenhet kring ledarskap, att genom dialog och reflektion formulera sin egen ledarskapsteori, värdegrund och målsättning – och faktiskt omsätta den till/i handling.

 

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefon040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program

MiLprogrammet för erfarna chefer (MEC)

Omfattning

20 dagar under ett år

Startdatum

30 Januari 2018 (MEC59)

Plats

Klippan och Stockholm

Pris

SEK 143 000
SEK 133 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer
(kost, logi & kurslokaler)
Beräknat till cirka SEK 37 000

Priser exklusive moms.

MEC 59

Internat 1
30 januari - 2 februari 2018 - Klippan

Internat 2
14-16 mars 2018 - Klippan

Internat 3
30 maj - 1 juni 2018 - Klippan

Internat 4
12-14 september 2018 - Stockholm

Internat 5
24-26 oktober 2018 - Stockholm

Internat 6
29-30 november 2018 - Klippan

+ 2 dagar i coachgrupper den 24/4 och 4/10

Anmälan MEC 59

Programledning

Johanna Baagøe

Johanna Baagøe
Programchef
Jur kand och ICF-certifierad coach. Johanna har 20 års yrkeslivserfarenhet som specialist och chef inom svenskt och internationellt näringsliv. Hon har verkat i olika branscher såsom bank-, försäkring-, telecom- och advokatverksamhet. Sedan 2008 har hon arbetat i MiL som programchef och coach. Johannas fokus är att få ledningsgrupper och enskilda chefer att genom ett tydligt och medvetet ledarskap nå uppsatta mål. Johanna arbetar även som ledamot och ordförande i ett par bolagsstyrelser.

Läs mer...

 

Margareta Hedenius

Margareta Hedenius
Programledare & Coach
Legitimerad psykolog och ICF-diplomerad coach. Lång erfarenhet av att arbeta med utvecklingsfrågor inom mediebranschen bl. a. som personalchef. Arbetar nu som programchef och coach i MiL med ledarutveckling på både individ- och gruppnivå, med samtal och relationsbyggande som ett av sitt främsta verktyg för verksamhetsutveckling.

Läs mer...

 

Pelle Bengtsson

Pelle Bengtsson
Programledare & Coach
Teologie kandidatexamen, psykoterapeut och zen-lärare. Cirka 30 års erfarenhet inom handledning både i grupp och enskilt. Präst i Svenska kyrkan sedan 1980 och tidigare ansvarig för ledarskapsutveckling inom Lunds Stift. Särskilt intresserad av existentiella frågor kopplade till ledarskap. Verksam i MiL Institute som programresurs och coach med stort intresse för personlig utveckling.

Läs mer...

 

Pontus Wadström

Pontus Wadström
Programledare (strategi & ledningsgrupp)
Pontus är idag verksam som företagare, forskare, lärare och författare inom strategi och förändring. Doktorand i industriell ekonomi på KTH samt civilekonom och beteendevetare. Han har tidigare arbetat som managementkonsult och som ansvarig för strategi- och förändringsfrågor i näringlivet.

Läs mer...

 

Magnus Larsson

Magnus Larsson
Programledare (ledningsgrupp)
Legitimerad psykolog och docent i psykologi. Verksam i MiL som programchef och coach i bl.a. stora ledarutvecklingsprogram inom den offentliga sektorn. Stort intresse för relationen mellan person och organisation, och hur denna kan formas på sätt som är konstruktivt. Lektor vid Copenhagen Business School, Köpenhamn. Under senare år forskat framför allt på ledarskap och chefers identitetsarbete.

Läs mer...

jessicabresby

Jessica Bresby
Projektledare
Civilekonom med inriktning på marknadsföring. Ansvarar för administration, kundkontakter, planering och koordination av MiLs öppna program. Lång erfarenhet av arbete med ledarutvecklingsprogram.

Kontakta mig för vägledning

jessicabresby

telefontel. 040-10 50 16
pennajessica.bresby

Jessica Bresby
Ansvarig Öppna Program