Citat-mobil

Människor lär framför allt från sina erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Inget är mer effektivt för det egna lärande än att själv sätta sig in i och känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär mer av det vi gör än av det vi hör. Och genom att språksätta redan gjorda erfarenheter. Poängen med ARL – Action Reflection Learning®, är att skaffa sig ett förhållningssätt och en metod för att ”tänka och känna efter” utifrån de egna konkreta erfarenheterna och försöka dra slutsatser att bära med sig in i nya situationer. ARL® är att agera, reflektera och lära, alltså tre faser i ett sammanhållet förlopp:

  • Agera, ta initiativ, experimentera, våga tänja gränserna för den egna förmågan och träna sitt aktörskap. Action
  • Reflektera, utforska vad som verkligen äger rum, växla perspektiv, hitta sätt att stanna upp och kritiskt våga granska sina etablerade mönster. Reflection
  • Lära, dvs. språksätta och formulera sina nyvunna kunskaper i generaliserbara begrepp eller modeller, knyta an till forskning och teoretisk kunskap samt överföra sin förståelse till nya situationer och det dagliga arbetet. Det handlar också om att erfarenhetens tysta kunskap omvandlas till medvetna handlingsregler – eller till och med teorier – för individen, gruppen eller organisationen. Learning

I denna process bör man givetvis lyssna till andra, både dem som är involverade i situationen och de utomstående experter och forskare som kan ha kunskap att tillföra. Men utan att underskatta den egna förmågan att tolka situationen och att med hjälp av sitt omdöme, sin intuition och sin analytiska förmåga komma fram till bästa handlingssätt – och ha krafter kvar för att också genomföra förändringar.

ARL® är både en lärfilosofi och en beprövad metod som numera är internationellt erkänd och tillämpad; i MiL Institute har vi 40 års erfarenheter av att arbeta med ARL i många olika slags uppdrag och sammanhang. Det har visat sig att den fungerar som utgångspunkt för långt mycket mer än för design av utvecklingsprogram. Som ett komplement arbetar vi ofta också med SjälvStyrt Lärande, SSL – en pedagogik som har liknande utgångspunkter, bl.a. i aktörssynen och aktörens specifika lärbehov.

 

Hittade inte flödet

Action Reflection Learning®, lärcykeln och lärstilarna

MiLConcepts 8

ARL® delar både många teoretiska utgångspunkter och praktiska tillvägagångssätt med David Kolbs teorier om ”experiential learning”. Kajsa Ek visar i denna artikel på ett nära samband mellan MiLs Aktörsmodell och Kolbs lärcykel, samt hur den praktiska tillämpningen av Kolbs lärstilar är ett viktigt redskap i MiLs program.

Läs mer...

Principles and Elements of Action Reflection Learning®

MiLConcepts 8

Artikeln är ett försök att skapa ny förståelse för MiLs (LIMs) lärfilosofi ARL®. Genom att undersöka vad lärandecoacherna faktiskt gör, samt vilka antaganden som styr deras praktik söker författarna skapa en integrerad karta över ARL®.

Läs mer...

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD. Ansvarig företagsinterna program