Ledarskap i etikens ljus – MiL Institute

Ledarskap i etikens ljus

Ledarskap i etikens ljus

Någon har sagt att ledarskap är det mest synliga och minst förstådda fenomenet på jorden. Mest synliga eftersom ledare i mångt och mycket dominerar nyheterna och avgör riktningen på verksamheter och politiska rörelser. Det är dessa ledare som sätter tonen, fattar konkreta beslut och bestämmer strategier. Ledarskap är också obegripligt och ogripbart. Hur lyckas vissa människor styra eller åtminstone starkt påverka andra människors tankar och beteende? Hur ser den här osynliga kraften ut?

Akademi och popularisering

Management är ett etablerat akademiskt ämne som kan belysas utifrån en mångfald av perspektiv; politiskt, psykologiskt, sociologiskt, ekonomiskt och filosofiskt. Management är också ett ämne som gärna populariseras av författare och/eller konsulter som är skickliga på att snickra ihop olika verktyg som kan saluföras inom ramen för ledarskapsutbildningar.

Men vilka värderingar ligger bakom all den här ledarskapslitteraturen och praxis? Med andra ord, vilken är den dominerande föreställningen om hur vi människor bör leva och vilka mål vi bör sträva efter som är mer eller mindre explicit i den här mycket inflytelserika genren och konsultverksamheten?

Axel Carlberg ställer denna viktiga fråga i sin bok Etik i krisens skugga.

Utmaningen med dagens ledarskapsetik

Mycket av ledarskapslitteratur och ledarskapskoncept idag saknar ett etiskt fundament eftersom det utgår ifrån en mycket enkel ekvation, nämligen att ”det goda” ska likställas med ”det eftersträvansvärda.” Med andra ord spelar det egentligen ingen roll vad man strävar efter (i form av till exempel verksamhetsmål) så länge man lyckas med det. Dagens ledarskapsetik kan då benämnas framgång.

En sådan ledarskapsetik duger inte idag. Ska våra verksamheter lyckas med den enorma klimatomställningen och vara en kraft för det goda måste ledare agera utifrån en mer robust etisk grund som klargör ledarskapets inneboende skyldigheter vilket också öppnar för nya möjligheter.

Ledarskap och etik

I modellen ovan strävar Axel efter att teckna detta nya ledarskap. Ett integrerat ledarskap i bemärkelsen ”att sammanföra olika beståndsdelar till en större enhet”. En rörelse från degenerativt till regenerativt ledarskap inramat av en strävan att handla med en god avsikt samtidigt som medarbetarna respekteras i sina yrkesroller och, att skyndsamt skydda kommande generationers intresse. I detta finns en moralisk integritet som inte ska uppfattas som moraliserande utan en kontinuerlig strävan efter etisk koherens och långsiktighet.

En djupare diskussion om ledarskap och etik

Vikten av att diskutera koppling mellan ledarskap och etik har nog aldrig varit viktigare. Att bli medveten om vår etiska logik för att möjligtvis justera denna utan att det är för hotande. Samtal med kollegor, medarbetare och ledning eller varför inte, ett inre samtal med oss själva, kan väcka nya perspektiv och därmed möjligheter till val och strategi framåt.

Under hösten 2023 har Axel hållit i MiLseminarier kring sin bok Etik i krisens skugga. Det nya ledarskapets krav och möjligheter.

 

Om du vill veta mer om dessa seminarier eller andra möjligheter
kring detta viktiga område, hör av dig till oss.

KONTAKTA OSS