Processledning – en avgörande kompetens för dagens och morgondagens ledarskap – MiL Institute
Processledning

Processledning – en avgörande kompetens för dagens och morgondagens ledarskap

Processledning – en avgörande kompetens för dagens och morgondagens ledarskap

Processledning designar den meningsskapande processen redan från början och skapar möjlighet för en snabbare och mer kvalitativ arbetsgång. Inte bara i projekt, utan i allt från genomförandet av möten till de samtal som processledaren faciliterar. Processledning skapar energi, innovation och engagemang i alla steg.

Spelreglerna i arbetslivet har förändrats och kommer att fortsätta förändras. Rörelsen mot inkludering, involvering och meningsskapande under de senaste åren, delvis driven av en yngre generation som förväntar sig vara delaktiga i både arbete och beslutsprocesser, har skapat osäkerhet bland många ledare. Denna förväntan stör den gamla ordningen av makt och hierarki, där position, information, och erfarenhet gav naturliga företräden.

Utmaningen för dagens ledarskap, där fler förväntar sig vara involverade, är paradoxalt nog också en av de största möjligheterna till ökade och förbättrade affärer. De ledare som anammar processledning som en ny kärnkompetens, kan utvinna det bästa (inte bara det mesta) ur alla i teamet och kommer belönas med fortsatt hållbara och framgångsrika verksamheter.

Likaså ger det stora möjligheter inom offentlig sektor att utveckla kreativitet, motivation och samarbeten som idag är avgörande för att hantera nutid och framtid. Det handlar om att skapa en miljö där människor trivs och kan växa, vilket i sin tur kan förbättra och stärka de processer och styrsystem som finns i organisationen. Det vill säga att mobilisera organisationens egna resurser.

Vilken skillnad kan processledning skapa?

Processledning bjuder in kompetenser och idéer som hjälper organisationen att inte bara gå i samma riktning som förr. Kombinationen av olika expert/domänkompetenser och processledning är ett vinnande koncept för mer robusta lösningar som kan balansera många olika kundvärden. Via processledning underlättas utarbetning av en gemensam mening, som ligger till grund för mer kvalificerade, hållbara och lönsamma lösningar. Processledning skapar värde för organisationen och ökar tillfredsställelsen bland medarbetarna.

När man bemästrar processledning skapas en ny plattform för en lärande kultur och därmed en lärande organisation. Samtidigt är processledning inte någon quick fix. Den lärande processen kan i början upplevas som att den stör organisationen, eftersom man börjar ställa fler frågor. Men när nyfikenheten väcks växer ambitionen att göra saker på nya och bättre sätt. Processledning hjälper alla inblandade att se både sin del och helheten samt skapar organisatoriska förutsättningar för en lärande organisation.

Det är metoden som är avgörande

Vi möter fortfarande många människor som inte riktigt förstår vilken avgörande skillnad processledaren gör. ”Vi har ju redan strategiprocesser”, säger de. Men skillnaden ligger i sättet man gör det på. Ett möte som faciliteras av en duktig processledare skapar energi, innovation och engagemang på ett helt annat sätt än traditionella möten, som många av oss upplever som tröttsamma och långtråkiga. Fråga bara dig själv när du senast gick ut från ett möte och tänkte: Wow, det där var ett FANTASTISKT möte!

Vad kan en processledare?

En utbildad och skicklig processledare kan göra allt från att driva en process där flera stora grupper ska föra en dialog mellan olika delar av organisationen till att hantera spänningar i verksamheten och i grupper. Här kan en processledare hjälpa till genom att arbeta fram några antaganden om vad det handlar om och sedan presentera dem för gruppen. Antagandet är att gruppen själv är tillräckligt kompetent för att lösa problemet, de behöver bara lite hjälp med det. Och det allra bästa är att gruppen nu har lärt sig hur de kan klara av liknande situationer på egen hand, eftersom de själva var involverade i processen. De är fortfarande samma människor, men skillnaden är att de har fått möjlighet att reflektera över sina ord och handlingar. Det i sin tur leder till att skapa hållbara organisationer.

Frigör kreativitet och engagemang

Rollen som processledare kan både vara intern och extern men i grunden handlar det om att på olika sätt hjälpa till att frigöra den inneboende kunskap som redan finns i organisationen. Det handlar om att vara nyfiken och genom olika sorters frågor utforska tillstånd och olika situationer. Att lyssna till både vad som sägs och inte sägs och hjälpa till med att designa och facilitera processer som frigör kreativitet och engagemang hos dem de berör.

Vill du bygga din kompetens i processledning?

För den som vill fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom processledning finns det program som är utformade för att stödja denna utveckling. Ett sådant initiativ är MiLs Processledarprogram där du får kunskap kring systemteori, komplexitet och processledarens roll och uppdrag. Du tränas också i hur strategiska förändringsprocesser kan designas för att möta organisationens mål och strategier. Efter avslutat program har du en verktygslåda med metoder och arbetssätt för involvering och engagemang och en större trygghet och insikt om den egna rollen som processledare.

Vi välkomnar alla som är intresserade av att utvecklas inom detta område att kontakta oss för att lära sig mer om vårt program.

KONTAKT