Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgrupper är olika och behöver olika slags stöd. Vi skräddarsyr alltid ledningsgruppsutveckling utifrån det specifika behovet och utgår från ledningsgruppens uppdrag och agenda. En ledningsgrupp utvecklas bäst genom att arbeta med sina verkliga frågor.

Några utmaningar en ledningsgrupp möter

Intern effektivitet i gruppen

Att genuint kunna nyttja varandras kompetenser, likheter och olikheter på ett konstruktivt vis. Det handlar om att utveckla en kultur för resultatfokus och samverkan, kommunikation och gemensamt lärande. En ledningsgrupps effektivitet är, enligt oss, direkt kopplad till gruppens relationskapacitet – medlemmarnas förtroende för varandra, dess förmåga att relatera till varandra, att vara intresserade av, och arbeta för varandras framgång.

Organisatorisk effektivitet

Att undanröja hinder och skapa förutsättningar för prestation. Att minimera suboptimering och få ut full potential av organisationen – att få utväxling på individuella kompetenser till organisatorisk effektivitet. Att skapa både kultur och struktur som stödjer den operativa verksamhetens effektiva resursutnyttjande.

Strategisk kapacitet

Att ledningsgruppen är i takt med förväntningar och förändringar i omvärlden. För att kunna anpassa verksamheten och balansera olika intressenters många gånger motstridiga och högst legitima krav på verksamheten.

Enskilda ledningsgrupper

Ledningsgruppen

Utveckla högpresterande team som skapar förutsättningar för operativ effektivitet.

Ledningssystem

Ledningssystemet

Utveckla ett välfungerande ledningssystem med helhetssyn och gemensam ledningskultur.

Utgångspunkter för ledningsgruppsutveckling

Vi har några grundläggande utgångspunkter när vi arbetar med ledningsgruppsutveckling:

  • Ledningsgrupper utvecklas bäst genom att arbeta med sin verkliga uppgift. Det är i arbetet som vi lär känna varandra, det är då vi får korn på varandras förmågor och kompetenser. Det är så vi skapar förutsättningar för bättre samarbete. Som konsulter är vår uppgift att skapa en process där arbetet med gruppens agenda sker mer medvetet och reflekterat. Det är i en sådan process som gruppen utvecklar tilliten och sin egen förmåga att effektivt kunna lösa sitt uppdrag. Med stöd och utmaning, inspel och feedback från oss som konsulter.
  • Ledningsgrupper fungerar som ett ledningssystem. I arbetet med en ledningsgrupp behöver övriga ledningsgrupper integreras – om än bara indirekt. Det handlar om kommunikation, att skapa en gemensam kultur och gemensamma synsätt på verksamheten och verksamhetens utmaningar.
  • Chefen för ledningsgruppen är ansvarig för insatsen. Som konsulter stöttar vi chefen i arbetet med att utveckla sin ledningsgrupp.

Vårt arbetssätt

Vårt engagemang i ledningsgruppsutveckling initieras oftast av den ansvarige chefen och en intern HR-resurs. Första steget är att diskutera förutsättningarna och genomföra en och behovsinventering. Utifrån denna bild skräddarsys ett upplägg tillsammans med den ansvarige chefen.

Inslag i detta upplägg kan vara att göra intervjuer eller trepartssamtal, att coacha den ansvarige chefen och att som observatörer ha möjlighet att närvara i det ordinarie ledningsgruppsarbetet. Huvudinsatsen består oftast i att dels bidra till kvaliteten i ledningsgruppens ordinarie arbete med insatser ”just-in-time”, dels att designa och genomföra specifika utvecklingstillfällen kring viktiga teman och frågor. Dessa utvecklingstillfällen kan samordnas med ordinarie ledningsgruppsmöten eller läggas som separata utvecklingstillfällen. Ibland genomför vi någon form av klimatmätning i början som sedan upprepas för att kunna fastställa hur stor förflyttningen varit.

Hur pratar vi bäst om de utmaningar ni står inför?

Kontakta mig för ett samtal!

Helena Nilsson, Organisationskonsult

Ring 070-148 53 62Maila Helena

Helena Nilsson – MiL Institute