Citat-mobil

Att arbeta med ledningssystemet innebär att medvetet arbeta sammanhållet med verksamhetens samtliga ledningsgrupper. Målet är att skapa samsyn och en gemensam ledningskultur samtidigt som man tydliggör mål, visioner och strategier. Konkret handlar det om att skapa koordinerad handlingskraft för det gemensamma uppdraget genom att tydliggöra både viktiga och aktuella frågor samtidigt som målet blir kristallklart på samtliga nivåer.

I MiL har vi erfarenhet av att arbeta med flera ledningsgrupper på olika nivåer samtidigt som vi skräddarsyr utvecklingsinsatser för enskilda ledningsgrupper. Många gånger finns också ett särskilt behov för två eller tre ledningsgrupper att förbättra sitt samarbete och tydliggöra sina respektive roller och uppdrag. På så vis möter vi både det övergripande och de enskilda behoven. Sammanhållna och parallella insatser som får en hög utväxling.

MiL Institutes roll

MiL Institute kan bidra med nya perspektiv och alternativa synsätt som gör att kvaliteten på lösningarna förbättras. Vi kan identifiera mönster i ledningsgruppens sätt att samverka och bidra till att lösa upp låsningar, åstadkomma en bättre fungerande gruppdynamik och tydligare arbetsformer som leder till ökad möteseffektivitet. En utomstående resurs gör skillnad: för att legitimera fokus på viktiga utvecklingsfrågor och kunna utmana självklarheter och hemmablindhet. Att stödja och utmana så att de syften man satt nås samtidigt som ett lärande sker; Att tillföra modeller, metoder och verktyg samt handleda en professionell användning av dem är också exempel på bidrag.

Att engagera MiL i en ledningsgruppsinsats har speciella fördelar. En är att vi har erfarenhet och kompetens i att arbeta både med sakfrågorna (affärsidé, strategi, verksamhetsplaner) och med relationsfrågorna (gruppdynamik, konfliktlösning, teamutveckling, feedback med mera). Detta gör sig särskilt gällande i implementeringsfrågor. Flera av MiLkonsulterna har egen erfarenhet av att arbeta som ansvarig för eller medlem i ledningsgrupper och alla har erfarenhet av att arbeta processkonsultativt och sakorienterat.

Vårt arbetssätt

Vårt engagemang i ledningsgruppsutveckling initieras oftast av den ansvarige chefen, själv eller i samråd med intern HR-resurs. Första steget vid en kontakt kring ledningsgruppsutveckling är att diskutera förutsättningarna med den ansvarige chefen och få mandatet att göra en situationsbeskrivning och behovsinventering. Utifrån denna bild föreslås en eller två MiLkonsulter som har den för uppgiften mest lämpade erfarenheten och kompetensen – och som har uppdragsgivarens förtroende. Därefter skräddarsys en uppläggning tillsammans med den ansvarige chefen, gärna i samverkan med någon internresurs.

Inslag i detta upplägg kan vara att göra intervjuer eller trepartssamtal, att coacha den ansvarige chefen och att som observatörer ha möjlighet att närvara i det ordinarie ledningsgruppsarbetet. Huvudinsatsen består oftast i att dels bidra till kvaliteten i ledningsgruppens ordinarie arbete med insatser ”just-in-time”, dels att designa och genomföra specifika utvecklingstillfällen kring för ledningsgruppen viktiga frågor. Dessa utvecklingstillfällen kan samordnas med ordinarie ledningsgruppsmöten eller läggas som separata utvecklingstillfällen. Ofta görs något slags klimatmätning i början som sedan upprepas efter utvecklingsförloppet för att därmed mer precist kunna fastställa hur stor förflyttningen varit.

 

Bring Strategy to Life – Apply ARL® principles

MiLConcepts 8

Ernie Turner visar med hjälp av ett konkret fall hur han använder sig av de 10 ARL principerna för att coacha en ledningsgrupp att ge liv åt, och implementera, en ny vision och strategi.

Läs mer...

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
VD. Ansvarig företagsinterna program