Idégrunden – MiL Institute
MiLs idégrund

MiL Institute är en värdestyrd organisation där en humanistisk människosyn, en aktörsorienterad utvecklingssyn och en perspektivrik syn på ledarskap och lärande utgör viktiga utgångspunkter.

En humanistisk människosyn

Vi tror på människans goda vilja att bidra till både sina kollegors och sitt företags framgång – bara hon tas på allvar och ges rimliga möjligheter att vara delaktig. Respektfulla konfrontationer mellan olikheter är en förutsättning för utveckling. Ett ömsesidigt förtroende är överlägset ensidig kontroll. Vi vet att delägarskap i idéer och projekt ger en meningsfullhet som frigör entusiasm och kreativitet och som skapar kvalitet och effektivitet. Allt detta går att påverka. Här är fokus på de idéer, värderingar och perspektiv som ligger bakom dem. Varje människa har ett ansvar för sina val. I ett ledarskap leder detta till en aktörssyn, som bland annat innebär att varje ledare har ett ansvar för att utveckla sina egna synsätt – till exempel om gott ledarskap – och skyldighet att sörja för sin egen utveckling. Och varje människa har också ett ansvar gentemot sina medmänniskor och vår gemensamma omvärld.

Vårt perspektiv på ledarskap

Ett gott och framgångsrikt ledarskap bygger på att i handling och reflektion tillägna sig de värderingar och förhållningssätt som gör att man med känsla för situationens förutsättningar och möjligheter gör rätt saker, på rätt sätt och med rätt timing. Detta handlar om personlig mognad och utveckling – lärande – i högre grad än att exempelvis tillägna sig de senaste managementmodellerna. Sådana verktyg är användbara hjälpmedel, men den viktigaste grunden för ett gott ledarskap är förmågan att med inlevelse förstå människor, verksamheten och affärer. Att bygga sin egen personligt grundade teori om ledarskap och ledningen samt utveckla sina egna modeller och verktyg. Vi utgår ifrån att ledarskap först och främst är ett aktivt förhållningssätt – inte en instrumentell teknik – och att det skapas i samverkan med andra. Den framgångsrike ledaren lär ständigt – lär av, lär in och lär ut.

Ledarskap och lärande

Ledarskap och lärande är två sidor av samma process, en process som handlar om en stor portion respekt för egna och andras behov, förutsättningar och kunskaper. En process som kännetecknas av ett nyfiket utforskande och experimenterande. Ledarskap behöver läras, och lärande behöver ledas – i betydelsen stimuleras och stödjas, ibland också struktureras och utmanas. Att lära ledarskap och att leda lärande är bland det viktigaste en chef kan göra. Det är den rakaste och mest uthålliga vägen till de resultat – ekonomiska och andra – som förväntas i chefsrollen. Samtidigt som människor utvecklas och meningsfullheten i arbetslivet ökar.

Vår lärfilosofi – Action Reflection Learning®

Människor lär framför allt från sina erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Inget är mer effektivt för det egna lärandet än att själv sätta sig in i och känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär mer av det vi gör än av det vi hör. Och genom att språksätta redan gjorda erfarenheter. Poängen med ARL – Action Reflection Learning®, är att skaffa sig ett förhållningssätt och en metod för att ”tänka och känna efter” utifrån de egna konkreta erfarenheterna och försöka dra slutsatser att bära med sig in i nya situationer. ARL är att uppleva, reflektera och generalisera, alltså tre faser i ett sammanhållet förlopp:

  • Agera, ta initiativ, våga experimentera, tänja gränserna för den egna förmågan och träna sitt aktörskap. (Action)
  • Reflektera, försöka förstå vad som verkligen äger rum, växla perspektiv, hitta sätt att stanna upp och kritiskt våga granska sina etablerade mönster. (Reflection)
  • Språksätta, dvs. formulera sina nyvunna kunskaper i generaliserbara begrepp eller modeller, knyta an till forskning och teoretisk kunskap samt överföra sin förståelse till nya situationer och det dagliga arbetet. Det handlar här också om att erfarenhetens tysta kunskap omvandlas till medvetna handlingsregler – eller till och med teorier – för individen, gruppen eller organisationen. (Learning)

I denna process bör man givetvis lyssna till andra, både dem som är involverade i situationen och de utomstående experter och forskare som kan ha kunskap att tillföra. Men utan att underskatta den egna förmågan att tolka situationen och att med hjälp av sitt omdöme, sin intuition och sin analytiska förmåga komma fram till bästa handlingssätt – och ha krafter kvar för att också genomföra förändringar.

ARL är både en lärfilosofi och en beprövad metod som numera är internationellt erkänd och tillämpad; i MiL Institute har vi 40 års erfarenheter av att arbeta med ARL i många olika slags uppdrag och sammanhang. Det har visat sig att den fungerar som utgångspunkt för långt mycket mer än för design av utvecklingsprogram. Som ett komplement arbetar vi ofta också med SjälvStyrt Lärande, SSL – en pedagogik som har liknande utgångspunkter, bl.a. i aktörssynen och aktörens specifika lärbehov.