Citat-mobil

 

MiL Foundation Forum

stor foundation ton

MiL Foundation är en stiftelse (grundad 1977) och resultatet av en kraftsamling där akademi och näringsliv tillsammans sökte efter mer verkningsfulla former för ledarskapsutveckling.

Det var ett avståndstagande från traditionell managementutbildning och vad man såg som en överdriven tilltro till ledarskapsexperter och generella modeller med dålig passform. Istället sökte man efter utbildningsformer som byggde på en mer pragmatisk syn på ledarskap där man också erkände och tog fasta vid ledarskapets situerade natur, värdet av chefers praktiska know-how, vikten av erfarenhetsutbyte och reflektion. Under ett års tid samlades över 100 representanter i olika forum för utforskande dialoger och debatt. Processen kännetecknades av ett sökande, öppet och nyfiket förhållningssätt med en respekt för olika kunskapstraditioner och erfarenheter. Stiftelsen blev en samlingsplats för nytänkare som ville göra skillnad och vad som sedan följde var 40 år av verksamhetsnära ledarskapsutveckling i nära partnerskap med både näringsliv och akademi.

I dagens samhällsutveckling finns tendenser som vittnar om att det återigen kan vara tid för en omfattande kraftsamling. Organisationer och chefers praktiska kunskap, lärande och förmåga att leda i komplexitet håller på att organiseras bort genom en allt större tilltro på tekniska lösningar, standardiserade regelverk och avancerade kontrollsystem. Praktisk erfarenhet, professionell kunskapstradition och kompetens riskerar därmed att gå förlorad.

MiL Foundation ser därför som sin uppgift att återigen skapa ett rum för utforskande dialog och förändring. Vi kallar det MiL Foundation Forum och vi vill att du och din organisation ska gå med!

 

MiL Foundation Forum – gå med idag!

MiL Foundation Forum är en gränsöverskridande gemenskap som bryter ny mark. Det är en unik miljö för innovation och kunskapsutveckling där alla parter i forumet kan ta initiativ till samtal kring de ledarskapsutmaningar man möter.

MiL Foundation Forum är en mötesplats för modiga, nyfikna och innovativa aktörer som alla delar ett intresse för verksamhetsintegrerad ledarskapsutveckling. I gemenskapen ingår företag och organisationer från offentlig, privat och ideell sektor, organisationer av varierad storlek, affärslogik och branschtillhörighet.

För dig som är företagsrepresentant finns en alldeles särskild möjlighet för inspiration och erfarenhetsutbyte kring verksamhetsnära ledarskapsutveckling – men också kring din egen personliga och professionella utveckling.

Forumets styrka är dess snittytor, den mångfald av perspektiv på ledarskap som finns representerade, samt medlemmarnas vilja att bjuda på spaningar, frågor och utmaningar! Alla bidrar med sin unika kompetens och erfarenhet, så också MiL Foundation som är en av många kunskapssökande samtalspartners.

Vi strävar efter ett Forum med ett kollektivt värdskap och en myriad av simultana och parallella samtal och utvecklingsprojekt, initialt tar vi dock på oss ansvaret att agera initiativtagare och värd för olika former av dialog och kompetenshöjande insatser. Det är ju det vi kan bidra bäst med!

Läs mer om hur din organisation kan ansluta till MiL Foundation Forum! →

 

MiL Foundation Forum - seminarier och workshops

MiL Foundations nära dialog med företag, akademi och konsulter ger oss en unik inblick och möjlighet att se övergripande trender och mönster, samt identifiera centrala frågor som behöver benämnas och bemötas utifrån ett allmänt företags- och samhällsperspektiv.

MiL Foundation Forum anordnar seminarier och workshops på olika teman i Stockholm, Göteborg och Malmö i samarbete med inbjudna gäster eller representanter från forumets diverse organisationer. Kostnadsfritt.

Våra seminarier och workshops →

 

MiL Foundation Forum - på Almedalsveckan

Under Almedalsveckan finns MiL Foundation Forum på plats i Donnerska huset och är värd för samtal kring aktuella och angelägna ledarskaps- och samhällsfrågor.

Vårt program i Almedalen 2017 →


Ledarskapskonferens 2018

MiL Foundation Forums ledarskapskonferens - den 25-26 januari 2018

Den 25-26 januari 2018 hålls MiL Foundation Forums ledarskapskonferens i Malmö under rubriken:

”Learn together. Change together.”

MiL Foundation Forums ledarskapskonferens är en unik arena för lärande och reflektion mellan företag, offentlig sektor, forskare inom organisations- och ledarskapsutveckling.

 Med konferensen vill vi sammanföra konkret praktik med akademiskt välgrundad teori och på så sätt skapa förutsättningar för nyutveckling, samt motverka den trivialisering vi tycker oss se inom fältet.

MiL Foundation Forums ledarskapskonferens vänder sig främst till de företag/organisationer, forskare och konsulter som är anslutna till MiL Foundation Forum. Om du känner att det här är ett tillfälle du inte vill missa men är osäker på om din organisation är en del av MiL Foundation Forum (eller vet med dig att så inte är fallet), kontakta oss för vidare hjälp.

Varmt välkommen att delta i kvalificerade samtal och erfarenhetsutbyte vid MiL Foundation Forums konferens för förändringsledare.

Mer info & anmälan →

MiL Foundations forskningsstiftelse

Under 2017 startar MiL Foundations forskningsstiftelse ett tioårigt forskningsprojekt som  syftar till att problematisera och utveckla ny kunskap kring välkända begrepp som organisering och organisation.

Vi står i en tid som på så många sätt är fundamentalt förändrad och ändå har vi i näringsliv och offentlig sektor en idealiserat, utdaterad och rätt fyrkantig bild av organisationen som en rationell struktur med en samling individer. När problem och utmaningar hanteras utifrån denna organisationssyn så kommer vi inte heller att nå framgång med våra utvecklingsinsatser.

En högre grad av globalisering och komplexitet, bl a beroende på teknikutveckling har radikalt ändrat förutsättningar för organisationer idag. Ömsesidigt beroende mellan sammanlänkande system ökar behovet av samverkan. Den tidigare starka fixeringen vid individens attribut och det egna förverkligande får lämna allt större plats för ett fokus på sammanhang och nätverk. En participatorisk förväntan från generationer uppväxta med internet, sociala medier och online-communites ställer nya krav och ger nya möjligheter för hur vi kan arbeta med tex innovation, medborgarinflytande och konfliktlösning.

Vi vill utveckla nya sätt att tänka kring organisering och organisation som är mer känsliga för och bättre anpassade till de nya former för interaktion, och samarbete. Vi vill sammanföra konkret praktik med akademiskt välgrundad teori och på så sätt skapa förutsättningar för nyutveckling, samt motverka den trivialisering vi tycker oss se inom fältet. Utifrån detta arbete vill vi formge nya arbetssätt för att utveckla mer hållbara, effektiva och meningsskapande organisationer.

Genom att utveckla tankar och former som hjälper organisationer att bygga dessa lärande och samverkande system så skapar vi förutsättningar för både organisationers framgång och människors behov av mening och sammanhang.

Stiftelsen för Managementforskning i Lund bildades 1985 med ändamål att ”genom ekonomiska bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning och utveckling i fråga om management, dvs. företags och förvaltningars effektiva ledning och utveckling”. I snart 30 år har forskningsstiftelsen bidragit med finansiering till olika forskningsprojekt som kommit MiL Foundations nätverk till nytta i form av diverse böcker, skrifter och kunskapsseminarier.

 

MiL Foundation Forum

Alfa Laval AB

Bona AB

Exportkreditnämnden

Fastighets AB Briggen

Findus Sverige AB

Folksam

IKEA Group of Companies

Kontek Lön

Lindsténs Elektriska AB

Malmö Universitet

Malmö Stad

Nordic Sugar AB

Region Gävleborg

Region Skåne

Samhall

Stampen

Statens Fastighetsverk

Sveriges Television AB

Sweco Sverige

Vafab Miljö AB

Veidekke ASA

Volvo Car Corporation

Volvo Group

Västra Götalandsregionen

Xylem Water Solutions AB

 

 

MiL Foundation Forum – gå med nu!

MiL Foundation Forum är en mötesplats för modiga, nyfikna och innovativa aktörer som alla delar ett intresse för verksamhetsintegrerad ledarskapsutveckling

Läs mer om hur din organisation kan ansluta till MiL Foundation Forum!

Johanna Steen

telefon040-10 50 04
pennajohanna.steen

Johanna Steen
MiL Foundation Forum