Citat-mobil

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress
 

Genom att klicka på knappen "Prenumerera"
godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera
på våra utskick.

MiL Personligt Ledarskap

Personligt ledarskap ledarskapsprogram för chefer och projektledare

Ledarskapsprogram för chefer och projektledare


Att leda med kraft och mening

Idag utmanas organisationer att kontinuerligt utveckla nya förhållningssätt och att åstadkomma mer med mindre resurser, i allt snabbare takt och i en allt mer komplex miljö. Många tror att det går att organisera för detta. Vi menar att organisering är en nödvändig förutsättning, men att det också krävs en förmåga till improvisation.

Vi anser att modet att praktisera ”Olydnad, Självständighet och Innovation” med omdöme bidrar till att lösa praktiska problem på ett effektivt och kreativt sätt. Detta är något vi behöver mer av, snarare än att söka efter standardiserade och likriktade lösningar.

”Real results are not so much the product of actions as of interactions”

Roller och rolltagningI klartext betyder detta att organisationer behöver medarbetare, vare sig de är chefer, projektledare eller specialister, som i sin roll kan etablera goda samarbetsformer och som verkar för organisationens mål med de resurser som står till buds.

Det betyder att man utifrån sin roll kan leda ett gott arbete om man förstår egna och andras drivkrafter och den organisatoriska kontexten med dess begränsningar och möjligheter.

[blogg] Har du förstått din roll som ledare? →

 

Programmets mål

Programmets mål är att du med kraft och säkerhet ska kunna agera i din roll.

När vi blir en del av en organisation bär vi med oss erfarenheter, våra behov, ambitioner och vårt eget syfte med att vara i organisationen.

Organisationens syfte och resurser avgör hur vi kan forma vår roll som ledare. En viktig del av ledarskapet är att utveckla insikten om sig själv, sin roll och dess möjligheter.

Genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion får du en djupare förståelse för dina preferenser, referensramar och ditt beteende.

Programmets utformning

Programmet består av två moduler i internatform samt arbete i grupp och individuellt mellan modulerna.

Före

Som förberedelse inför programmet vill vi att du sätter ord på hur ditt nuläge ser ut, vad du är bra på och vad du skulle tjäna på att kunna hantera vissa saker bättre.

Modul I (3 dagar)

Vi arbetar med olika perspektiv som förändring, motivation, värderingar och kultur där du som person får möjlighet till ökad insikt om dig själv och ditt ledarskap. Detta för att bl.a. kunna agera mer professionellt i den roll som du behöver förstå, ta och utveckla för att nå framgång i din organisation och i ditt uppdrag.

Mål och riktning är en central del i ledarskap. Vi lär, praktiserar och reflekterar över rollen som ledare bl.a. genom att arbeta med dina utvecklingsmål och verksamhetsutmaningar.

Mellan modulerna

Att utmana sig själv att inte gå in i gamla mönster när vardagens utmaningar gör sig gällande kan vara svårt. Att pröva små nya saker lär hjärnan nya stigar, framgång är inte teoretisk förståelse utan nya formerande beteenden.

Detta stödjer vår programform genom att låta mindre grupper träffas fysiskt eller virtuellt 1-2 gånger i mellanperioden.

Modul 2 (2 dagar)

Att skapa ett hållbart ledarskap över tid är att visa respekt för sig själv, sina kollegor och sin organisation. Hur jag låter mig påverkas och hur jag påverkar andra är centrala delar i detta.Vi arbetar både med samarbetsförmågor och gruppdynamik som en del i den förståelsen. Att balansera det som rollen kräver och det som jag som person har lust till är en utmaning. Tillsammans utforskar vi möjligheter och utmaningar i din balans. 


När modul 2 går mot sitt slut börjar du landa i de principer som skapar förutsättningar för dig för att ta din roll och balansera ett hållbart ledarskap.

Efter modul 2

Det nätverk som formas under MiL Personligt Ledarskap kan utgöra ett gott stöd i vardagen för dig som ledare. MiL Institute kan även erbjuda dig fortsatt ledarutveckling i form av individuell coachning eller andra program.

Programmets förankring

  • Programmet i alla sina delar går att härleda till aktuella teorier inom området
  • Programmet är i en ständig utveckling utifrån aktuella och över tid tydliga behov i organisationer
  • Programmet har en kontinuerlig översyn av de teorier och modeller som presenteras utifrån aktuell forskning och vetenskap inom området
  • Programmet ger deltagaren möjlighet till egen fördjupning genom litteraturfördjupning inom alla rubrikdelar

Coacher

MiL Personligt Ledarskap* vilar på 40 års erfarenhet av ledarutveckling, samtidigt som den är nyskapande och innehåller laborativa element. Den grupp som utvecklar och driver MiL Personligt Ledarskap har lång erfarenhet av ledarutveckling och organisationsutveckling. Några har arbetat som chefer i näringslivet, andra har utvecklat nya lärformer inom personlig utveckling och entreprenörskap. De har föreläst, skrivit, utvecklat former och metoder för att frigöra mänsklig potential och personligt ledarskap. De är handplockade för att med sin samlade kompetens, erfarenhet och drivkraft skapa den mest intressanta, nyskapande och effektiva utvecklingsvecka för personligt ledarskap som finns i Sverige idag.

Till höger presenteras den stab av coacher som alternerar i veckorna

ARL – Action Reflection Learning®

Syftet med programmet är att du som deltagare ska kunna omsätta ditt lärande konkret i din ledarroll. Detta sker genom träning utifrån teorier, modeller, verktyg och erfarenhetsutbyte enligt MiL Institutes lärfilosofi ARL – Action Reflection Learning®.

Action

Att ta initiativ, experimentera, utmana sina gränser samt pröva nya strategier och förhållningssätt.

Reflection

Att stanna upp och reflektera, byta perspektiv samt genom kritiskt tänkande och observationer utmana sina etablerade handlings- och tankemönster.

Learning

Att bli medveten och sätta ord på sin kunskap och erfarenhet kring ledarskap, att genom dialog och reflektion formulera sin egen ledarskapsteori, värdegrund och målsättning – och faktiskt omsätta den till/i handling.

 

Kontakt

 

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program

 Personligt Ledarskap

Omfattning

3+1+2 dagar

Startdatum

30 november 2020

Pris

SEK 42 000
SEK 38 000 för medlemsföretag

Internatkostnader tillkommer med
SEK 15 000 (kost, logi & kurslokaler).

Priser exklusive moms.

Anmälan


Höst 2020

Modul 1:
30/11-2/12, 2020 - MiLgårdarna i Klippan, Skåne

Virtuell session:
8/2, 2021 - Zoom

Modul 2:
29-30/3, 2021 - Studio, Malmö

ANMÄLAN
höst 2020


Programmet kan även erbjudas företagsinternt, begär offert.

FÖRETAGSINTERNT
Begär offert

 

PROGRAMLEDNING

 

”Helena

 

Helena Andén
Programchef 
Lång konsulterfarenhet av verksamhets- och ledarskapsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Bred chefsbakgrund inom IKEA-koncernen där hon utvecklat en djup förståelse för förändringsprocesser samt personal- och verksamhetsfrågor.Utveckling av tvärfunktionellt samarbete, ledningsgruppsutveckling, facilitering, coachning och konflikthantering. Utbildning inom HR och socialpsykologi.

Läs mer om Helena...

 

”Greger

 

Greger Åsard Bringsäter
Programchef
Legitimerad psykolog och lång konsulterfarenhet av verksamhets- och ledarskapsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Arbetar med organisations- och ledningsgruppsutveckling samt individuell coachning. Har ett förflutet inom företagshälsovård och som reservofficer.

Läs mer om Greger...

 

Kontakta mig för vägledning

anjasonessongrenthe

telefon040-10 50 07
pennaanja.sonesson.grenthe

Anja Sonesson Grenthe
Projektledare företagsinterna program