Vår lärfilosofi – MiL Institute
Vår lärfilosofi

Vår lärfilosofi

Action Reflection Learning® – Vår lärfilosofi

Människor lär framför allt från sina erfarenheter i konkreta, praktiska situationer. Inget är mer effektivt för det egna lärande än att själv sätta sig in i och känna ansvar för att lösa ett konkret dilemma. Vi lär mer av det vi gör än av det vi hör. Och genom att språksätta redan gjorda erfarenheter.

Poängen med ARL – Action Reflection Learning®, är att skaffa sig ett förhållningssätt och en metod för att ”tänka och känna efter” utifrån de egna konkreta erfarenheterna och försöka dra slutsatser att bära med sig in i nya situationer. ARL® är att agera, reflektera och lära, alltså tre faser i ett sammanhållet förlopp:

  • Agera, ta initiativ, experimentera, våga tänja gränserna för den egna förmågan och träna sitt aktörskap. Action
  • Reflektera, utforska vad som verkligen äger rum, växla perspektiv, hitta sätt att stanna upp och kritiskt våga granska sina etablerade mönster. Reflection
  • Lära, dvs. språksätta och formulera sina nyvunna kunskaper i generaliserbara begrepp eller modeller, knyta an till forskning och teoretisk kunskap samt överföra sin förståelse till nya situationer och det dagliga arbetet. Det handlar också om att erfarenhetens tysta kunskap omvandlas till medvetna handlingsregler – eller till och med teorier – för individen, gruppen eller organisationen. Learning

I denna process bör man givetvis lyssna till andra, både dem som är involverade i situationen och de utomstående experter och forskare som kan ha kunskap att tillföra. Men utan att underskatta den egna förmågan att tolka situationen och att med hjälp av sitt omdöme, sin intuition och sin analytiska förmåga komma fram till bästa handlingssätt – och ha krafter kvar för att också genomföra förändringar.

ARL® är både en lärfilosofi och en beprövad metod som numera är internationellt erkänd och tillämpad; i MiL Institute har vi mångårig erfarenhet av att arbeta med ARL i många olika slags uppdrag och sammanhang. Det har visat sig att den fungerar som utgångspunkt för långt mycket mer än för design av utvecklingsprogram. Som ett komplement arbetar vi ofta också med SjälvStyrt Lärande, SSL – en pedagogik som har liknande utgångspunkter, bl.a. i aktörssynen och aktörens specifika lärbehov.