Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

E-postadress

Genom att klicka på knappen "Prenumerera" godkänner du vår integritetspolicy.

Du kan närsomhelst avprenumerera på våra utskick.

Citat-mobil

Ledningsgruppsutveckling

”Ledningsgruppsutveckling”

Det är förvånansvärt få organisationer som på riktigt använder sina ledningsgrupper som övergripande och kraftfulla styrmedel för verksamheten. Detta kan låta både provokativt och motsägelsefullt. Det är ju ledningsgrupper som styr verksamheten. Det är ju i ledningsgrupper som besluten fattas för den framtida inriktningen. Men enligt oss tillåts ledningsgrupper allt för ofta att fungera som ledning för den omedelbara operativa verksamheten. Det innebär att det sällan finns en genomtänkt idé om hur olika ledningsgrupper hänger samman på ett övergripande plan. Det finns ingen idé om hur verksamheten styrs genom sina samlade ledningsgrupper.

Av detta skäl delar vi in ledningsgruppsutveckling i tre områden.

  • Enskilda ledningsgrupper för att utveckla högpresterande team som skapar förutsättningar för operativ effektivitet.
  • Ledningsgruppsamverkan. Vi utvecklar samverkan mellan ledningsgrupper som har, eller borde ha med varandra att göra för att skapa förutsättning för integration och innovation.
  • Ledningssystemet. Vi bidrar i att utveckla ett välfungerande ledningssystem med helhetssyn och gemensam ledningskultur. Vi skapar förutsättning för strategisk effektivitet.

Ledningsgruppens utmaningar

Några av de utmaningar som en ledningsgrupp möter kan sammanfattas i följande tre huvudpunkter:

  • Att skapa intern effektivitet i gruppen. Att genuint kunna nyttja varandras kompetenser, varandras likheter och olikheter på ett konstruktivt vis. Det handlar om att utveckla en kultur för resultatfokus och samverkan, kommunikation och gemensamt lärande. En ledningsgrupps effektivitet är, enligt oss, direkt kopplad till gruppens relationskapital – medlemmarnas förtroende för varandra, dess förmåga att relatera till varandra, att vara intresserade av, och arbeta för varandras framgång.
  • Att skapa organisatorisk effektivitet. Att undanröja hinder och skapa förutsättningar för prestation. Att minimera suboptimering och få ut full potential av organisationen – att få utväxling på individuella kompetenser till organisatorisk effektivitet. Att skapa både kultur och struktur som stödjer den operativa verksamhetens effektiva resursutnyttjande. Detta kräver en förmåga att bedöma andras drivkrafter, att skapa incitament för kontinuerlig utveckling och utforma organisation och arbetsuppgifter så att medarbetare kan växa med sina arbetsuppgifter.
  • Att utveckla strategisk kapacitet. Att ledningsgruppen är i takt med förväntningar och förändringar i omvärlden. För att kunna anpassa verksamheten och balansera olika intressenteras skilda och högst legitima krav på verksamheten.

Utgångspunkter för ledningsgruppsutveckling

Vi har några grundläggande utgångspunkter som vi låter skina igenom allt vi gör när vi arbetar med ledarutveckling generellt och ledningsgruppsutveckling specifikt.

  • Ledningsgrupper är olika och behöver olika slags stöd. Vi skräddarsyr alltid utifrån det specifika behovet. Generellt kan vi ändå säga att ledningsgruppsutveckling tillsammans med oss sker i en integrerad process där vi både medverkar vid ledningsgruppens ordinarie möten (för observation och feedback) och någon eller några dygnsmöten off-site (för fördjupning, agendadrivet arbete och reflektion).
  • Chefen för ledningsgruppen måste vara ansvarig för insatsen. Det är chefen som tar besluten om t.ex. hur ledningsgruppen ska organiseras, hur den ska arbeta och vilket mandat ledningsgruppen ska ha. Som konsulter kan vi bara skapa en process som stödjer dessa beslut.
  • Ledningsgrupper utvecklas bäst genom att arbeta med sin verkliga uppgift. Det är i arbetet som vi lär känna varandra, det är då vi får korn på varandras förmågor och kompetenser. Det är så vi skapar förutsättningar för bättre samarbete. Som konsulter är vår uppgift att skapa en process där arbetet med gruppens agenda sker mer medvetet och reflekterat. Det är i en sådan process, med gruppens verkliga uppgifter som gruppen utvecklar tilliten och sin egen förmåga att effektivt kunna lösa sitt uppdrag. Med stöd och utmaning, genom inspel och feedback från oss som konsulter.
  • Ledningsgruppsutveckling tillsammans med oss tar alltid sin utgångspunkt i att ledningsgrupper fungerar som ett ledningssystem. I arbetet med en ledningsgrupp behöver övriga ledningsgrupper integreras – om än bara indirekt. Det handlar om kommunikation, att skapa en gemensam kultur och gemensamma synsätt på verksamheten och verksamhetens utmaningar.

 

Bring Strategy to Life – Apply ARL® principles

MiLConcepts 8

Ernie Turner visar med hjälp av ett konkret fall hur han använder sig av de 10 ARL principerna för att coacha en ledningsgrupp att ge liv åt, och implementera, en ny vision och strategi.

Läs mer...

Kontakt

jonasjanebrant

telefon040-10 50 01
pennajonas.janebrant

Jonas Janebrant
Vice VD. Ansvarig företagsinterna program