Utveckla ledningsgruppen med stöd av en konsult – MiL Institute
Enskilda ledningsgrupper

Utveckla ledningsgruppen

Utveckla ledningsgruppen

I en väl fungerande ledningsgrupp är uppgiften tydlig och målen klara. Ledarskapet är inspirerande och de enskilda medlemmarna förstår sin roll och sitt mandat och gruppen har en väl fungerande process för att arbeta tillsammans. Medlemmarna i gruppen känner varandra väl. Var och en har med engagemang tagit rollen som aktör för helhetens bästa och är en tydlig representant för sin del. Det finns ett starkt förtroende för varandras kompetens och medlemmarna både bidrar och tar ansvar för varandras framgångar. Gruppen utvecklar medvetet en kultur där alla gör varandra bra!

Ledningsgrupper är olika och har olika behov

Idag är kraven höga. Både ifråga om att utveckla intern och extern effektivitet. Det finns ofta behov av att utveckla gruppen, verksamheten och strategin. En ledningsgrupp kan behöva extern hjälp i dessa dimensioner. Vår utgångspunkt är alltid ledningsgruppens verkliga situation. Vi arbetar konkret med verksamhetens behov av utveckling snarare än med teoretiska konstruktioner eller övningar utan koppling till verkligheten. Vi arbetar alltid med både uppgiften och relationerna, även om tonvikten kan variera.

Effekter av ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling tillsammans med oss leder till ökat gemensamt ansvarstagande för verksamhetens strategiska utmaningar. Ni kommer att utveckla en bättre samsyn med ökad förståelse för både helheten och era respektive verksamheter. Ni kommer att skapa ökad öppenhet, tillit och delaktighet för både ökad samverkan, hållbarhet och arbetstillfredsställelse.

Skräddarsydd ledningsgruppsutveckling

Vad betyder till exempel olikheter i följande dimensioner för att bedriva ett effektivt ledningsarbete:

  • En ledningsgrupp med 12-15 medlemmar jämfört med en som har fem eller sex?
  • En ledningsgrupp som är nybildad och där nya relationer behöver utvecklas, jämfört med en där man känner varandra sedan länge där kanske invanda mönster kanske behöver identifieras och utmanas?
  • En ledningsgrupp för ett litet företag jämfört med en i det stora globala företaget med många kulturella olikheter i gruppen?
  • En ledningsgrupp där alla medlemmarna finns nära och kan träffas ofta jämfört med den ledningsgruppen där man i högre grad är geografiskt spridd och behöver mötas virtuellt?
  • En ledningsgrupp för ett företag som befinner sig i uppstartsfasen, i tillväxt, i avknoppnings- eller fusionssituation, eller i mognadsfasen?
  • En ledningsgrupp för en politiskt styrd verksamhet – jämfört med en som styrs av mer eller mindre anonyma ägare på börsen – jämfört med en ledningsgrupp i ett familjestyrt företag?

Det finns många orsaker till att en ledningsgruppsutveckling behöver skräddarsys till den aktuella ledningsgruppen och dess specifika situation.

Hur pratar vi bäst om de utmaningar ni står inför?

Kontakta mig för ett samtal!

Helena Nilsson, Organisationskonsult

Ring 070-148 53 62Maila Helena

Helena Nilsson – MiL Institute